„CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”
Gmina Opoczno jest realizatorem projektu konkursowego pn. „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem Wiodącym realizacji projektu jest Gmina Opoczno, pozostali partnerzy to: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, „Fundacja Dar Dla Potrzebujących” oraz „Fundacja Uśmiech Dziecka to nasz cel”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym: 96 osób niesamodzielnych, 30 ich opiekunów faktycznych, 30 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:
1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno i gminy Drzewica. Obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:
– osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
– mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie i Drzewicy, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i okres.
Rada Gminy Opoczno i Drzewicy określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność jest ustalana na podstawie decyzji. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi.
Kontakt:
dla mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie,
ul. Mikołaja Kopernika 3 26 – 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93
dla mieszkańców Gminy Drzewica- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy,
ul. Stanisława Staszica 22, 26 – 340 Drzewica, tel. 48 375 66 31

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Będą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W ramach tych usług zapewnione będą: rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem. Usługa jest bezpłatna.
Kontakt:
Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Plac Kościuszki 15a, 26 – 300 Opoczno, tel. 603 309 730

3. Klub seniora
Klub seniora skierowany jest do mieszańców gminy Opoczno. Będzie on miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu będą mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza
i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. W ramach klubu seniora zapewnione będą codziennie ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Kontakt:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 26 – 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93

4. Szkolenia dla opiekunów faktycznych
Działanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W celu wsparcia opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi biorącymi udział w projekcie zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty. Ich celem będzie podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Usługa jest bezpłatna.
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 44
5. Placówka wsparcia dziennego
Placówka przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie powiatu opoczyńskiego. W ramach jej działania będą zorganizowane dla dzieci następujące zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem oraz opiekuńczo – wychowawcze. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowany ciepły posiłek. Udział w zajęciach– bezpłatny.
Kontakt:
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Mroczków Gościnny 2, 26 – 300 Opoczno, tel. 508 503 754
6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
W ramach tego działania mieszkańcy powiatu opoczyńskiego będą mogli nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: koncentrator tlenu, aparat do bezdechu, wózek inwalidzki z poduszką przeciwodleżynową, wózek inwalidzki dziecięcy, krzesło toaletowe, łóżko rehabilitacyjne z materacem, kule ortopedyczne, balkonik, materac przeciwodleżynowy i podnośnik wannowy.
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 44

Czas trwania projektu: od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Koordynator Projektu: Agnieszka Nalewczyńska tel. 515 355 004
Koordynator ds. Partnerstwa: Anna Sady tel. 44 738 01 45

Partnerzy projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 44
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 26 – 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 – 340 Drzewica, tel. 48 375 66 31
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Mroczków Gościnny 2, 26 – 300 Opoczno, tel. 508 503 754
Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Plac Kościuszki 15a, 26 – 300 Opoczno, tel. 603 309 730

Adres biura projektu:
Urząd Miejski w Opocznie,
ul. Staromiejska 6, pok. 2B,
tel. /44/ 738-01-45, fax. /44/ 738-01-11,
e-mail: cus@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl (zakładka- Fundusze Unijne)