Podsumowanie Projektu „Mamy prawo wiedzieć”! nr 2022-2-PL01-KA154-YOU-000091145 realizowanego w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską.
Cele i Założenia
Naszym głównym celem było wzmocnienie wiary młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnościami, w sens angażowania się w życie społeczne oraz zmotywowanie ich do aktywnej postawy i lobbowania swoich postulatów bezpośrednio do decydentów. Dążyliśmy do rozwijania umiejętności liderskich i interpersonalnych młodych ludzi oraz zapewnienia im wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego.
Realizacja Projektu
Projekt obejmował dwie mobilności oraz dwa wydarzenia na miejscu, które umożliwiły młodzieży współpracę z decydentami. W ramach tych działań młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach, debatach i grach symulacyjnych, które nie tylko rozwijały ich umiejętności, ale także motywowały do aktywnego zaangażowania w życie społeczne.
Wartość Dodana
Dzięki zaangażowaniu młodzieży, uczestnicy projektu stworzyli pięć projektów budżetów obywatelskich. Jest to znaczący sukces i wartość dodana projektu, której pierwotnie nie zakładaliśmy.
Współpraca z Decydentami
Współpraca z decydentami była kluczowym elementem projektu. Młodzież miała możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami decyzyjnymi, co umożliwiło im lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania władzy i skutecznego lobbowania swoich postulatów.
Rozwój Przedsiębiorczości
Podczas działań projektowych omawiano również przeznaczenie funduszy na rozwój przedsiębiorczości i budowanie otoczenia instytucjonalnego wspierającego postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. W trakcie debat i warsztatów młodzież uzyskała odpowiedzi na pytania dotyczące realnego wsparcia od władz lokalnych i krajowych oraz dowiedziała się, jak budżet partycypacyjny może wspierać młodą przedsiębiorczość na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Podsumowanie
Projekt zakończył się sukcesem, osiągając wszystkie zamierzone cele. Młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zdobyła wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego angażowania się w życie społeczne. Dzięki temu doświadczeniu młodzi ludzie są teraz lepiej przygotowani do pełnienia ról liderskich i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
Zapraszamy
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej mamyprawowiedziec.pl, gdzie można zapoznać się z rezultatami projektu i dowiedzieć się więcej o naszych działaniach.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie!