Regulamin organizacyjny niepublicznego punktu przedszkolnego 

„Opoczyński Ośrodek Przedszkolny w Wójcinie” 

§1

Punkt przedszkolny nosi nazwę: Opoczyński Ośrodek Przedszkolny w Wójcinie. Miejscem prowadzenia punktu jest Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcin A16, 26-333 Paradyż.

§2

 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Głównym celem Punktu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich.
 2. Celem Punktu Przedszkolnego w szczególności jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,

2) wyzwalanie w dzieciach postawy twórczej, zdolnej do interpretowania, przekształcania otaczającej rzeczywistości,

3) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości,

4) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej”,

5) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi,

6) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka.

3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:

1) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

2) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

3) wspomaganie w odnajdowaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

4) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości,

5) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

6) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków.

4.    Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka oraz w razie potrzeby ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

    §3

 1. Zajęcia w punkcie prowadzone są od poniedziałku do piątku, w tym w czasie ferii zimowych i letnich, w godzinach 7.00 – 16.00.
 2. Dzienny wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin (od 8.00 do 13.00).
 3. Godziny prowadzenia zajęć, o których mowa w p. 1, mogą zostać zmienione, w zależności
  od potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do punktu.

 §4

 1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2011) i 4 lata (rocznik 2012), zamieszkałe w rejonie funkcjonowania „Opoczyńskiego Ośrodka Przedszkolnego w Wójcinie”.
 2. W zależności od ilości wolnych miejsc do punktu przedszkolnego mogą być również przyjmowane dzieci 3-letnie (rocznik 2013), zamieszkałe w rejonie funkcjonowania placówki, oraz dzieci 5-letnie (rocznik 2011), 4-letnie (rocznik 2012) i 3-letnie (rocznik 2013), zamieszkałe w innych miejscowościach Gminy Paradyż lub poza jej obszarem.
 3. Liczebność grupy w punkcie nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 4. Rekrutacja na dany rok do Punktu odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący na zasadach powszechnej dostępności.
 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu są wydawane i przyjmowane przez nauczycieli.
 6. W miarę wolnych miejsc, dzieci są przyjmowane do Punktu przez cały rok szkolny.

§5

1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty wychowawczo-dydaktycznej
i opiekuńczej.

2. W szczególności wychowanek ma prawo do:

1)  udziału w zajęciach,

2)  serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w Punkcie,

3)  korzystania z pomocy pedagoga i logopedy,

4)  korzystania za zgodą rodziców z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

5)  akceptacji jego osoby,

6)  spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

7)  pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.

3. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

 1. W szczególności wychowanek ma obowiązek:

1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi,

2) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,

3) nie niszczyć zabawek, pomocy edukacyjnych i mienia Punktu,

4) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Punktu w przypadku:

–  jeśli bez ważnej przyczyny nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych,

–  braku współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§6

1. Dzieciom uczęszczającym do Punktu zapewnia się bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) powierzenie grupy opiece wykwalifikowanej nauczycielce,

2) korzystanie z pomocy rodziców lub innych osób upoważnionych przez rodziców,
w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć a szczególnie w czasie spacerów i wycieczek,

3) prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym
do potrzeb i możliwości dzieci.

§7

1. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego bądź upoważnione przez nich osoby.

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Punku i z Punktu do domu odpowiadają rodzice.
 2.   Dziecko nie będzie wydawane osobom wskazującym na spożycie przez nie alkoholu.

§ 8

Nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Punktu: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

1. Organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych poprzez:

– udzielanie rzetelnej informacji o postępie w rozwoju dziecka,

– organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,

– organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

– organizowanie zebrań z rodzicami.

2. Organizować i prowadzić proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy w oparciu o zestaw programów uwzględniających:

– podstawę programową,

– wnioski wynikające z przeprowadzanych systematycznie własnych diagnoz,

– obserwacje pedagogiczne.

3. Prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci
i stymulowanie ich rozwoju w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

4. Prowadzić, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy do podjęcia nauki w szkole.

5. Współpracować w razie potrzeby ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną, opiekę zdrowotną poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz ośrodkami zdrowia. Współpraca ta ma na celu rozpoznawanie możliwości rozwojowych oraz deficytów u dzieci i umożliwienie w razie potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej.