§1

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym (zwana dalej Placówka) działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r. nr 201 poz. 1455),

§2

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Fundacji DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH, z siedzibą w Opocznie, ul. Kościelna 2, nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Placówka realizuje zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
 3. Organem prowadzącym Placówki jest Fundacja DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH.
 4. Organem sprawującym nadzór merytoryczny nad Placówka jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

§3

 1. Siedzibą Placówki jest Mroczków Gościnny
 2. Terenem działalności jest obszar Powiatu Opoczyńskiego

§4

 1. Placówka ma status placówki opiekuńczo – wychowawczej
 2. Placówka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
 3. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Placówce regulują odrębne przepisy.
 4. Placówka przyjmuje dzieci na podstawie skierowania wystawionego przez organ uprawniony do kierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Opoczyńskiego, na podstawie posiadanych pełnomocnictw.

§5

 1. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Placówka realizuje zadania z zakresu całkowitej opieki i wychowania, a w szczególności:
  1. zapewnienie wychowankom rodzinnej atmosfery i właściwych warunków rozwoju,
  2. zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego, zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  3. wyrabianie nawyku pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie,
  4. wyrównywanie opóźnień rozwojowych i edukacyjnych,
  5. usamodzielnienie wychowanków, wychowanków w tym pomoc w tworzeniu warunków mieszkaniowych i samodzielności finansowej oraz wsparcie w okresie adaptacji do samodzielnego życia,

  3. Placówka sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi nie naruszając uprawnień innych osób głównie rodziców wynikających z prawa rodzinnego.

§6

 1. Placówka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Rodzinnego Domu, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności placówką rodzinną kieruje osoba wyznaczona przez organ prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem Placówki.
 2. Placówka ma charakter koedukacyjny, działa całodobowo, obejmuje opieką od 4 do 8 wychowanków.
 3. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Fundacji DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH.
 4. W placówce rodzinnej wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi.
 5. Okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje Dyrektor Placówki w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
 6. Dyrektor Placówki jest zobligowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności, związanych z jej funkcjonowaniem, mających na celu realizację jej zadań statutowych wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw.

§7

Tryb pracy Placówki oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Placówki w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

§8

Mienie Placówki stanowi własność Fundacji DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH, powierzone Placówce we władanie. Dyrektor Placówki zobowiązany jest do troski o powierzone mienie.

§9

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Placówki ponosi Dyrektor Placówki.

§10

Zmiana treści Statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.