STATUT FUNDACJI „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH”

(tekst jednolity na dzień: 25-02-2019)

§ 1

Fundacja ustanowiona aktem notarialnym z dnia 5 sierpnia 2008 r. Rep. A Nr 7144/2008 przez Ks. Prałata Jana Wojtana – zam. Opoczno, ul. Kościelna 2, Roberta Telusa – zam. Ostrów 79A, Julian Andrzeja Koneckiego – zam. Opoczno, ul. Kolberga 20, działająca zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszym statutem, nosi nazwę FUNDACJA „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH”, zwana dalej „Fundacją”

§ 2

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie stosownych zezwoleń.
Siedzibą Fundacji jest Mroczków Gościnny.
Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.
Fundacja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy i polityki społecznej sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe i podaje te sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

§ 3

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Okresem sprawozdawczym Fundacji jest rok kalendarzowy

§ 4

Celem Fundacji w myśl Ewangelii jest wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.

Owocem tego powinno być przyjmowanie odpowiedzialności za własny rozwój i zaangażowanie w życie Kościoła i Narodu.

Pomocą materialną będą objęci członkowie rodzin znajdujących się w trudnych warunkach.

Cele te będą realizowane głównie przez:

– świadomą troskę o kształtowanie dojrzałej osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej,

– przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,

– wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,

– wychowywanie narodowo – patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i placówkach wychowawczych,

– tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,

– pomoc socjalną i ekonomiczną

§ 4A

Celem Fundacji jest także działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmująca wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu cele Fundacji w zakresie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych obejmują w szczególności:
1) działalność kulturalną, społeczną oraz turystyczno-sportową w kierunku kształtowania dojrzałej osobowości ludzkiej,

2) przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie i społeczeństwie,

3) wychowanie społeczne,

4) wychowywanie narodowo – patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i placówkach wychowawczych,

5) tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,

6) pomoc społeczną, socjalną i ekonomiczną nakierowaną na dzieci i rodziny znajdujące się w trudnych warunkach, samotne matki, bezdomnych i niepełnosprawnych,

7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

8) udzielenie wszechstronej pomocyosobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,

9) niesienie pomocy, w tym popmocy materialnekj ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami  lub uzależnionymi oraz ich rodziną

10)działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;

11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

12) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;

13)ochrona i promocja zdrowia;

14)działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,

15)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości społecznej

16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

17) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

18) wspieranie wolontariatu,

19) przeciwdziałanie uzależnieniomi patologiom społecznym.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele pożytku publicznego poprzez następującą działalność pożytku publicznego prowadzoną nieodpłatnie, lub częściowo odpłatnie

1) Prowadzenie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego

2) Akcje pomocowe i charytatywne

3) Punkty Przedszkolne w gminach wiejskich, gdzie istnieje utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej

2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie w zakresie:

1) Pomocy społecznej z zakwaterowaniem, w tym dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

2) Opieki dziennej nad dziećmi

§ 6

Wyłącznie dla zwiększenia środków na realizację celów statutowych, Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym.
Działalność gospodarcza nie może pokrywać się z nieodpłatnymi sposobami realizacji celów Fundacji. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego lub przystępować do takich spółek.
Działalność gospodarcza może zostać podjęta za zgodą Rady Fundacji wyrażoną w uchwale pod warunkiem zgromadzenia kwoty minimum 100.000 (sto tysięcy) złotych. Na działalność gospodarczą mogą być przeznaczone środki majątkowe bądź nieruchomości uzyskane lub nabyte przez fundację, a nie zastrzeżone do innego wykorzystania przez darczyńców.
Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja zapewnia rachunkowe wyodrębnienie:
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz

3) działalności gospodarczej,

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zachowaniem obowiązujących przepisów o rachunkowości.

§ 7

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna.
Członkostwa w danym organie Fundacji nie można łączyć z członkostwem w innym organie Fundacji, w szczególności:
1) Członkowie Rady Fundacji:

a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów, lecz nie mogą pobierać wynagrodzenia

3) Członkowie Zarządu Fundacji:

a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) nie mogą być członkami Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej,

c) nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,

d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,

e) mogą być zatrudnieni w Fundacji na odrębnych stanowiskach na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilno – prawnych.

Decyzję o zwrocie uzasadnionych kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. „b”, pkt. 2 lit. „c” i pkt. 3 lit. „d” lub przyznaniu wynagrodzenia członkom zarządu Fundacji, o którym mowa w ust. 2 pkt.3 lit „d”, podejmuje każdorazowo Rada Fundacji w drodze uchwały.

§ 8

Rada Fundacji jest najwyższym, uchwałodawczym organem Fundacji.
Radę Fundacji stanowią osoby powołane przez Fundatorów
Rada składa się z Członków Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady Fundacji powoływanego uchwałą Rady Fundacji na czas nieoznaczony.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie czlonka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjetej jednogłośnie przez Fundatorów , badż na mocy Uchwały Rady, podjętą 2/3 członków, w skład Rady .

W razie powolania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawi ązaniu przez członka rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienie Funkcji ulega zawieszeniu, odpoiwednio na czas pełnienia funkcji lub trawnia stosunku pracy.
Na zasadzie honorowego członkostwa z głosem doradczym Rada może również powołać też Honorowego Przewodniczącego Fundacji.
Czas trwania członkostwa w Radzie jest nieograniczony. Członkostwo to wygasa:
1) z chwilą śmierci członka,

2) na skutek rezygnacji złożonej przez członka Rady na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,

3) na skutek wykluczenia członka na mocy uchwały Rady podjętej większością 2/3 członków,  bądź na mocy uchwały podjetej jednogłosnie przez Fundatorów, jeżeli jego działanie jest szkodliwe dla Fundacji lub naraża na szwank jej dobre imię.

§ 9

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

1) zatwierdzanie rocznych planów i programów działania,

2) wybór Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej, jak i odwołanie jej członków z ważnych przyczyn przed upływem kadencji,

3) wyrażenie zgody dla Zarządu Fundacji na powoływanie Oddziałów Fundacji, podjęcie działalności gospodarczej oraz na zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) zł.

4) wprowadzenie zmian w Statucie, w tym zmiana celów działania Fundacji, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 członków Rady,

5) coroczne udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

6) zatwierdzanie sprawozdań organów Fundacji, w szczególności sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego,

7) podejmowanie uchwał w istotnych sprawach Fundacji – na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy.

§ 10

1. Rada zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
2. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. Do ważności uchwały podjętej na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.

§ 11

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 członków, w tym z Prezesa Fundacji i powoływany jest przez Radę Fundacji na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
Kadencja Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności za ostatni rok kalendarzowy kadencji.

§ 12

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania przez Radę Fundacji.
Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

§ 13

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością, koordynuje całokształt jej bieżących spraw oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady oraz Komisji Rewizyjnej, w tym:
1) prowadzenie bieżących spraw Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) opracowanie rocznych planów i programów działania i przedkładanie Radzie Fundacji do zatwierdzenia,

3) kwalifikacja osób, którym ma być udzielana pomoc oraz określa formę oraz zakres tej pomocy,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5) powoływanie biur lub innych agend Fundacji, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

6) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

7) sporządzanie wymaganych sprawozdań rocznych ze swojej działalności i przedstawianie ich Radzie do 31 marca roku następnego, a także innym właściwym organom.

§ 14

Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia zwoływane są przez Prezesa w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał z własnej inicjatywy Prezesa lub na żądanie połowy członków Zarządu.
Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 15

1. Prezes koordynuje całokształt prac Zarządu. Prezes Zarządu jest przełożonym pracowników Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
3. Umowy z członkami Zarządu zawierają pozostali Członkowie Zarządu.

§ 16

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jest powoływana przez Radę Fundacji na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
Kadencja Komisji Rewizyjnej upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności za ostatni rok kalendarzowy kadencji.

§ 17

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całości działań Zarządu oraz działalności Fundacji, w szczególności kontrola działalności finansowej i rachunkowości,

2) składanie wniosków oraz rocznych sprawozdań Radzie,

3) przedkładanie Radzie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§ 18

Komisja Rewizyjna zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku w ciągu tygodnia, po otrzymaniu sprawozdania rocznego Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 19

Majątek Fundacji stanowią:
1) środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszące 3.000 złotych,

2) dochody pochodzące z:

a) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji,

b) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

c) imprez i zbiórek publicznych,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych,

e) dochodów z działalności gospodarczej,

f) innych wpływów.

Majątek wymieniony w ust. 1 pkt 2 służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 20

Fundacja nie może w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników, osób z którymi pracownicy, Fundatorzy, lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, a także w stosunku do osób, z którymi pracownicy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwani dalej „osobami bliskimi”):

1) udzielać pożyczek ani zabezpieczeń swoim majątkiem

2) przekazać jakiegokolwiek elementu majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać jakiegokolwiek elementu swojego majątku na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach (tj. na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe) towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w paragrafie 20.

§ 21

W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, po pokryciu długów i zobowiązań, część majątku będzie przekazana na Kurię Diecezjalną w Radomiu.